Taidenäyttelyn avajaiset

Ajankohta

6.2.2019 18:00 - 6.2.2019 20:00

Antti Immonen & Jussi Meuronen

Vuoden toisessa näyttelykokonaisuudessa on nähtävänä taiteilija Antti Immosen sekä taiteilija Jussi Meurosen teoksia.
Näyttelykokonaisuuden avajaiset 6.2.2019 klo 18.

ANTTI IMMONEN

’’Taiteilijana koen itseni eräänlaiseksi tutkijaksi. Pohdin erilaisia tapoja rakentaa taideteosta ja ymmärtää kuinka teos muodostuu. Samalla teosten rakentuessa koetan ymmärtää ja jäsentää maailmaa. Lopullinen teos voi olla mitä tahansa, mutta pohjimmiltaan siinä on kyse tavasta olla olemassa ja maailman hahmottamisesta. Tämä on tapani käsitellä abstraktia olemista maailmassa. Tähän lankaan takerrun ja teen siitä taiteen, alun, josta hiljalleen alan purkaa ja rakentaa omaa osuuttani tähän monimutkaiseen todellisuuteen. Taiteilijana olen tarinan kertoja, joka kertoo pieniä arkisia kertomuksia, jotka avautuvat, jos löytää hetken hiljentyä teosten äärelle’’

Paratiisi

Suru ja kauneus, rujo ja herkkä. Kuinka paljon täytyy valehdella itselleen, löytääkseen paratiisin, vai onko ehdoton rehellisyys sittenkin oikea tie mielenrauhaan. Miten löytää rauha kaiken sen keskellä, mitä maailmassa tapahtuu, miten olla onnellinen, kun onnettomuus on läsnä koko ajan. Onko paratiisi mahdollinen, mikä se on? Onko se kuitenkin jokaisessa ihmisessä sisällä, edes pieni palanen. Vai onko se ihmisen ulkopuolella, metsä, järvi, oma koti, toinen ihminen. Onko se rahaa, valtaa, mainetta ja rikkauksia, vai sitä, kun ei tarvitse mitään niistä ollakseen onnellinen. Kun teemme lisää rahaa, lisää nopeita nautintoja, luonnosta ja ihmisyydestä välittämättä, tuhoammeko ainoan paratiisin, mikä meille olisi mahdollinen. Miksi uskoa mahdottomaan paratiisiin. Antti Immosen teokset puhuvat kieltä, joka on samalla kaunis ja rujo. Ne kertovat tarinaa luonnosta ja ihmisestä, niiden symbioosista sekä pieleen menneestä valtasuhteesta. Teokset puhuvat epätoivosta, onnen hetkistä ja niiden väliin kätkeytyvistä kokemuksista. Henkilökohtainen ja yleinen sekoittuvat. Hän etsii pistettä, jonne jätämme onnellisimmat ja kipeimmät muistomme. Lopulta itseään ja maailmaa ei voi paeta, on vain oltava yksinkertainen ja monimuotoinen.

JUSSI MEURONEN

’’ Teoksissani käsittelen ihmisyyttä, sen pimeitä puolia, elämän hetkellisyyttä ja yksinäisyyttä. Tutkin ihmisen emootioita taiteen keinoin. Kysyn teoksissani, miten muutokset elämässä ja yhteiskunnassa vaikuttavat yksilöön psykologisesti? Millaisia tunteita muutokseen liittyy? Miltä tunteet näyttävät visuaalisesti, kuvina? Taiteellani haluan edistää sosiaalista ymmärrystä toisiamme kohtaan ja pohtia miten tunteet vaikuttavat kaikkeen tekemiseemme.’’

Näyttelyt ovat nähtävillä aina Olohuoneen aukioloaikoina.

 

Kansikuva: Antti Immonen

Olohuone is also a gallery!

The second exhibitions of the year include paintings from artists Antti Immonen and Jussi Meuronen.
Exhibition opening is on February 6th, at 18-20.

ANTTI IMMONEN

As an artist, I see myself as a kind of researcher. I ponder different ways to build a work of art and understand how the work is made. At the same time, as I piece together the art work, I try to understand and structure the world. The final work can be anything, but basically it is about the way to exist and about the world. This is my way to deal with abstract being in the world. This is where I get caught up in the art, the beginning of which I slowly begin to dismantle and build my own contribution to this complex reality. As an artist, I am a storyteller who tells the little everyday stories that open up, if you find a moment to quiet down for it. ”

Paradise

Grief and beauty, gloomy and sensitive. How much you have to lie to yourself, to find a paradise, or whether absolute honesty is the right way to peace of mind. How to find peace in the midst of what is happening in the world, how to be happy when misfortune is present all the time. Is paradise possible, what is it?
However, it is within every human being, even a small piece. Or is it outside the man, the forest, the lake, my own home, another person. Is it money, power, reputation and riches, or when you don’t need any of them to be happy. When we make more money, increase the speed of enjoyment, regardless of nature and humanity, whether we destroy the only paradise that would be possible for us. Why believe in an impossible paradise. Antti Immosen’s works speak a language that is beautiful and ugly at the same time. They tell a story about nature and man, their symbiosis, and the wrong power relationship. The works speak of despair, the moments of happiness and the experiences that lie between them. Personal and general mix. He is looking for a point where we leave our happiest and most painful memories. In the end, you and the world cannot escape, you just have to be simple and diverse.

JUSSI MEURONEN

‘’In my art work, I deal with humanity, its dark sides, the timelessness of life and loneliness. I study human emotions by art. I ask, how do changes in life and society affect the individual psychologically? What kind of emotions does the change involve? How do emotions look visually, in pictures? In my art, I want to promote social understanding of each other and reflect on how emotions affect everything we do.’’

Exhibitions are within the Olohuone opening hours.

Cover photo: Antti Immonen