Saavutettavamman videopeliohjauksen työpaja

Ajankohta

18.4.2024 15:00 - 18.4.2024 19:00

Työpaja, jossa tutustutaan saavutettavampaan ohjaukseen.

Tervetuloa saavutettavamman videopeliohjauksen työpajaan torstaina 18.4.2024 Kalasataman Rediin Vapaakaupungin Olohuoneella (Hermannin rantatie 5, 00580 Helsinki) klo 15.00–19.00. Työpaja järjestetään osana opinnäytetyön tutkimusta: Ohjaamisen saavutettavuus videopeleissä.

Työpajan tarkoitus on tuoda yhteen pelaajia, joilla on rajoitteita, jotka rajoittavat tai estävät kokonaan perinteisten ohjainten tai hiiren ja näppäimistön käyttämisen sekä ihmisiä, jotka ovat luoneet itse ratkaisuja saavutettavamman ohjauksen luomiseksi. Työpajassa osallistujat voivat esitellä ja demonstroida omia ratkaisujaan, jakaa ideoita sekä adoptoida muiden ohjaustapoja ja keskustella miten tehdä ohjaustavoista saavutettavampia videopeleissä.

Myös pelien kehittäjät ja ihmiset, jotka ovat kiinnostuneita videopelien saavutettavuudesta ovat tervetulleita.

Jos sinulla on ohjain tai muu laite, jolla olet tehnyt ohjaamisesta itsellesi helpompaa ja saavutettavampaa, tuothan sen näytille. Tällöin muut osallistujat voivat tutustua siihen ja mahdollisesti hankkia itselleen samanlaisen, jos se sopii myös heidän tarpeisiinsa.

Työpajassa osallistujat saavat vinkkejä, joilla tehdä videopeleistä saavutettavampia esimerkiksi tutustumalla uusiin ohjaustapoihin ja –laitteisiin. Lisäksi keskustelemme ryhmässä ohjaamisen saavutettavuuden kipukohdista ja siitä, miten tehdä ohjaamisesta saavutettavampaa.

Työpajan tuloksia ja löydöksiä käsitellään nimettömästi opinnäytetyössä ja esitellään esimerkiksi suomalaisille pelistudioille, kuten Mainframe Industries:lle sekä Remedy Entertainment:lle, Tampereen yliopiston TACCU:lle ja Input Labs:lle, jotta videopeleistä saadaan saavutettavampia.

Tuloksia voidaan myös esitellä julkisesti, mutta osallistujien suoria henkilötietoja ei jaeta eteenpäin. Ainoastaan sovelluksia ja laitteita sekä yleisesti rajoitteita, johon ne voivat tuoda helpotusta käsitellään opinnäytetyössä. Opinnäytetyö julkaistaan julkiseen Theseus –tietokantaan.

Jos tarvitset avustajaa, tuothan oman avustajan. Työpajan ollessa kauppakeskuksessa emme voi välttämättä vaikuttaa mahdollisiin ulkoisiin häiriötekijöihin, kuten hajuihin, ääniin ja valoihin. Tilassa on tavallinen WC ja saavutettavat WC:t löytyvät kerroksista K1, 1 ja 2.

K1. kerroksen WC D-hissien vieressä, 1. kerroksen WC A-hissien vierestä sekä Tokmannia vastapäätä. 2. kerroksen WC löytyy DNA-kaupan vierestä.

Tapahtuma ja tila on kaikille avoin. Ei tarvitse erikseen ilmoittautua. Vapaakaupungin Olohuone sijaitsee Redin 2. kerroksessa metron rullaportaiden ja hissin vieressä.

Yhteystiedot
Tutkimuksen suorittaja (opinnäytetyön tekijä)
Eliel Kärkkäinen
Sähköposti: eliel.karkkainen@humak.fi
Koulu: Humanistinen ammattikorkeakoulu, Kauniainen (Humak)
Opinnäytetyön on tilannut Neogames

Welcome to the workshop of accessible video game controls on Thursday 18th of April 2024 at Kalasatama Redi in Vapaakaupunki Olohuone (Hermannin rantatie 5, 00580 Helsinki) from 15:00 to 19:00. The workshop is organized as part of a thesis research: Accessibility of Controls in Video Games.

The purpose of the workshop is to bring together gamers who have limitations that limit or completely prevent the use of traditional controllers or mouse and keyboard, and people who have created their own solutions to create more accessible controls. In the workshop, participants can present and demonstrate their own solutions, share ideas and adopt other control methods and discuss how to make control methods more accessible in video games.

Game developers and people interested in the accessibility of video games are also welcome.

If you have a controller or any other device with which you have made controlling easier or more accessible to you, please bring it in for display. This way other participants can familiarize themselves with it and possibly get a similar one for themselves if it also fits their needs.

In the workshop, participants will get tips on how to make video games more accessible, for example by getting to know new control methods and devices. In addition, we will be discussing about the pain points of the accessibility of controls and how to make controls more accessible.

The results and findings of the workshop are analyzed anonymously in the thesis and presented to, for example, Finnish game studios such as Mainframe Industries and Remedy Entertainment, Tampere University (TACCU) and Input Labs, in order to make video games more accessible.

The results can also be presented publicly, but the direct personal information of the participants will not be shared forward. Only applications and devices, as well as limitations in general, which they can bring relief to, are discussed in the thesis. Thesis will be published to the public Theseus- database.

If you need an assistant, please bring your own assistant. As the workshop is in a shopping center, we cannot necessarily influence possible external distractions, such as smells, sounds and lights. The facility has a normal toilet and accessible toilets can be found on floors K1, 1 and 2 of the shopping center.

K1. floor WC next to the D-lifts, WC on the 1st floor next to the A-lifts and across from Tokmanni. The toilet on the 2nd floor can be found next to the DNA shop.

The event and space is open to everyone. There is no need to register for the event. Vapaakaupunki Olohuone is located on the 2nd floor of Redi next to the subway escalators and elevator.

Contact information
Researcher (author of the thesis)
Eliel Kärkkäinen
E-mail: eliel.karkkainen@humak.fi
School: Humak University of Applied Sciences, Kauniainen
This thesis is made in co-operation with Neogames.